ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಕನ್ನಡ ಅಬಿವೃದ್ದಿ 2010-11

 

16.

ಕಸನಿ/16/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುದೀಪಗಳು

17.

ಕಸನಿ/17/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಗಳು

18.

ಕಸನಿ/18/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

19.

ಕಸನಿ/19/ಕಅ/2010-11

ಕಲಾಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

20.

ಕಸನಿ/20/ಕಅ/2010-11

ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನೌಕರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ.

21.

ಕಸನಿ/21/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ (2010-11ನೇ ಸಾಲು)

22.

ಕಸನಿ/22/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

23.

ಕಸನಿ/23/ಕಅ/2010-11

ಯುವ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

24.

ಕಸನಿ/24/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

25.

ಕಸನಿ/25/ಕಅ/2010-11

ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26.

ಕಸನಿ/26/ಕಅ/2010-11

ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿ

27.

ಕಸನಿ/28/ಕಅ/2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ.

28.

ಕಸನಿ/29/ಕಅ/2010-11

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕುರಿತು

29.

ಕಸನಿ/30/ಕಅ/2010-11

ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೋರಿ

30.

ಕಸನಿ/31/ಕಅ/2010-11

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುರಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ