ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ 2010-11

76.

ಕಸನಿ:72:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ

77.

ಕಸನಿ:72(ಎ):ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಭೆ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ

78.

ಕಸನಿ:73:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ

79.

ಕಸನಿ:74:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

80.

ಕಸನಿ:75:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಲಹರಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಬೆಂ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡ ದೀಪ ಸಿ.ಡಿ. ಕುರಿತು

81.

ಕಸನಿ:76:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಂಗಡ

82.

ಕಸನಿ:77:ವಿಕಸ:2010-11

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುದ್ರಣ

83.

ಕಸನಿ:78:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

84.

ಕಸನಿ:79:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಮಾರಂಭದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಣ

85.

ಕಸನಿ:80:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

86.

ಕಸನಿ:81:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

87.

ಕಸನಿ:82:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

88.

ಕಸನಿ:83:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಬಾಲವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

89.

ಕಸನಿ:84:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು

90.

ಕಸನಿ:85:ವಿಕಸ::2010-11

ವಿಕಸ - ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ

91.

ಕಸನಿ:8:ವಿಕಸ:2010-11 (¨sÁUÀ)

ವಿಕಸ - ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

92.

ಕಸನಿ:ವಿಕಸ:1:ಕ.ವಿ.ಸಭೆ:2011-12

ವಿಕಸ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು.