ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ ಶಾಖೆ 2010-11

 

 

(ºÀjñï)

¥Àæ.zÀ.¸À. (Keɤì)

¥ÀæPÀluÁ ±ÁSÉ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

 

M¦à¹zÉ:

 

 

 

¤zÉðñÀ£Á®AiÀÄzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå:PÀ¸À¤:31:ªÀiÁºÀC:2011-12, ¢£ÁAPÀ:06.08.2011 gÀ£ÀéAiÀÄ  ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ

2005gÀ PÀ®A 4(1)(J) ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀluÁ ±ÁSÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ 2010-11£Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹

F ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸À°è¹zÉ.

 

 

¢£ÁAPÀ:16.08.2011

   (ºÀjñï)

    ¥Àæ.zÀ.¸À. (Keɤì)

    ¥ÀæPÀluÁ ±ÁSÉ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.