ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

 

61.   

PÀ¸À¤:61:¹§âA¢-1:2010-11

2011-12£Éà ¨ÁèPï CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀgÉAqÀgï gÀeÁ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

62. 

PÀ¸À¤:62:¹§âA¢-1:2010-11

²æà n.J¸ï.£ÁUÀgÁeï, ¤ªÀÈvÀÛ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ

63. 

PÀ¸À¤:63:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw J¸ï.PÉ.¤ªÀÄð®, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀjUÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

64. 

PÀ¸À¤:64:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw JA.J¸ï.²Ã¯Á, PÁgÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ §UÉÎ

65. 

PÀ¸À¤:65:¹§âA¢-1:2010-11

E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä £ËPÀj PÉÆÃj ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ

66. 

PÀ¸À¤:66:¹§âA¢-1:2010-11

PÁgÀªÁgÀ f¯Áè gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ J¯ÉQÖçö£ï ºÀÄzÉÝUÉ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

67. 

PÀ¸À¤:67:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ, »jAiÀÄ ¸ËAqï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉʸÀgï EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁvÁð E¯ÁSÉAiÀÄ°è «°Ã£ÀUÉƽ¸À®Ä C©ü¥ÁæAiÀÄ w½¸ÀĪÀ §UÉÎ.

68. 

PÀ¸À¤:68:¹§âA¢-1:2010-11

²æà f.²ªÀ¥Àà, ¹éÃ¥Àgï EªÀjUÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ PÁ®«Äw §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

69. 

PÀ¸À¤:69:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw r.ªÀgÀ®Qëöä, ¹éÃ¥Àgï EªÀjUÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ PÁ®«Äw §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

70. 

PÀ¸À¤:70:¹§âA¢-1:2010-11

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Áè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃjUÉ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

71.   

PÀ¸À¤:71:¹§âA¢-1:2010-11

²æà n.PÉÆÃmÉæñï, ¥ÀæzÀ¸À EªÀjUÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ

72. 

PÀ¸À¤:72:¹§âA¢-1:2010-11

²æà JA.Dgï.gÁªÀÄtÚ zÀ¯Á¬ÄvÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj, UÀzÀUÀ EªÀjUÉ ¸Á.¨sÁ. ¤¢ü¬ÄAzÀ ¨sÁUÀ±ÀB ªÁ¥À¸ÁwAiÀÄ §UÉÎ.

73. 

PÀ¸À¤:73:¹§âA¢-1:2010-11

²æà JA.gÁdÄ, ¥Àæ.zÀ.¸À. ºÀÄzÉÝUÉ ¥ÀƪÁð£ÀéAiÀĪÁV §rÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

74. 

PÀ¸À¤:74:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ©.J¸ï.²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, ¥ÀæzÀ¸À EªÀjUÉ ¥ÀƪÁð£ÀéAiÀĪÁV §rÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

75. 

PÀ¸À¤:75:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ºÉZï.ºÉZï.UÀ¼ÀUÀ£ÁxÀ, zÀ¯Á¬ÄvÀ EªÀjUÉ MAzÉà ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è 20 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ