ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಮಶಾಸನ ಲಿಸ್ಟ್ 2010-11

31.   

PÀ¸À¤/14/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ºÉÆA§ªÀÄä PÉÆÃA JZï.J¯ï. ¸ÀħâtÚzÁ¸ÀgÀÄ ºÉÆqÀPÉWÀlÖ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À

32. 

PÀ¸À¤/11/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©ArUÀ £À«¯É, £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À

33. 

PÀ¸À¤/5/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ¨Á¼ÀªÀé ©üêÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á|| vÀ®ªÁ¬Ä, zsÁgÀªÁqÀ vÁ®ÆèPÀÄ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

34. 

PÀ¸À¤/6/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï. ªÉÆúÀ£ïzÁ¸ï, w®Pï£ÀUÀgÀ, ªÉƼÀPÁ®ÆägÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, avÀæzÀÄUÀð f¯É® EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

35. 

PÀ¸À¤/4/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw UÀAUÁ¨Á¬Ä PÉÆÃA ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ, £ÁUÀgÁt UÁæªÀÄ «eÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆèPÀÄ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

36. 

PÀ¸À¤/55/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ªÉÊ.JA. ¹zÉÝÃUËqÀ Dgï. Dgï. £ÀUÀgÀ, ªÀÄzÀÆÝgÀÄ EªÀjUÉ «.ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

37. 

PÀ¸À¤/«.ªÀiÁ/35/2010-11

²æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw Dgï.J£ï. PÉÆÃA £ÀAdÄAqÀ¥Àà ¥ÉzÀÝ¥À°è UÁæ. §AUÁgÀ¥ÉÃmÉ EªÀjUÉ «. ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

38. 

PÀ¸À¤/«.ªÀiÁ/24/2010-11

²æêÀÄw. ªÀÄĤAiÀĪÀÄä PÉÆÃA ©. £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸ÀÄUÀlÆgÀÄ UÁæ. PÉÆïÁgÀ EªÀjUÉ «.ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

39. 

PÀ¸À¤/8/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw CPÀ̪ÀÄä PÉÆÃA PÉ.J£ï. vÀªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà PÀÄvÁgÀ£ÀºÀ½î, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè EªÉjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

40. 

PÀ¸À¤/14/ªÀiÁ¸Á±À£À/2010-11

²æà gÁeÉÃAzÀæ PÀȵÀÚ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

 

41.   

PÀ¸À¤/«.ªÀiÁ/32/2010-11

²æêÀÄw ¥ÀÄlÖ£ÀAdªÀÄä PÉÆÃA §¸ÀªÀ±ÉnÖ, G¦à£ÀªÉÆ¼É UÁæ. AiÀļÀAzÀÆgÀÄ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

42. 

PÀ¸À¤/29/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw UÀAUÀªÁé ¸ÁvÀAiÀÄå PÉÆA ¸ÁvÀAiÀÄå ªÀÄAºÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ©qÀÄPÀÄA¢ vÁ®ÆèPÀÄ, ºÀÄPÉÌë vÁ®ÆèPÀÄ ¨É¼ÀUÁ« EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

43. 

PÀ¸À¤/21/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA n.PÉ. ±ÁªÀiÁZÁgï vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

44. 

PÀ¸À¤/7/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ¸ÁPÀªÀÄä PÉÆÃA PÉ.n. ªÉAPÀl¥Àà PÀ®ÄèUÀÄlgÀºÀ½î, PÉÆgÀlUÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

45. 

PÀ¸À¤/2/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw vÀnÖ®QëöäzÉêÀªÀÄä PÉÃgÁ¥sï ©. gÁeÁgÁªï aAvÀæ¥À½î ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ®ÆèPÀÄ, §¼Áîj f¯Éè