ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

PÀæ.

¸ÀA.

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

58. 

PÀ¸À¤:60:¹§âA¢:2010-11

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄð£À DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼À §UÉÎ.

59. 

PÀ¸À¤:61:¹§âA¢:2010-11

²æà zÉêÀgÁd, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, D®Ægï EªÀgÀ£ÀÄß PÀ¸ÀAEUÉ ¥Àæw ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ.

60. 

PÀ¸À¤:62:¹§âA¢:2010-11

²æà n.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä, ¸À.¤., ¦AZÀtÂ, ¸ÀtÚ G½vÁAiÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ¸À.¤., PÀ¸ÀAE ªÀÄAqÀåPÉÌ ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.

61. 

PÀ¸À¤:63:¹§âA¢:2010-11

²æà £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ, ²gÀ¹, ²PÀëuÁ¢üPÁj EªÀgÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ºÉaÑ£À ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀ»¹PÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ.

62. 

PÀ¸À¤:64:¹§âA¢:2010-11

²æà ©.J£ï.¥ÀgÉrØ, jf¸ÁÖçgï, EªÀgÀ UÀ½PÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

63. 

PÀ¸À¤:65:¹§âA¢:2010-11

²æà ©.ºÉZï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À, G¥À¤zÉðñÀPÀgÀÄ, ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß DqÀ½vÁ¢üPÁj, PÀ£ÀßqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°èUÉ £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ.