ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ 2010-11

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ಕಸನಿ:1:ವಿಕಸ:2009-10

ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಿತಿಗಳು

2.

ಕಸನಿ:1:ವಿಕಸ:2010-11

ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

3.

ಕಸನಿ:2:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಚರಣೆ - ಬಜೆಟ್

4.

ಕಸನಿ:3:ವಿಕಸ:2010-11

ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆ

5.

ಕಸನಿ:4:ವಿಕಸ:2010-11

ಕಾವ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ

6.

ಕಸನಿ:5:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸಮಿತಿ

7.

ಕಸನಿ:6:ವಿಕಸ:2010-11

ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ

8.

ಕಸನಿ:7:ವಿಕಸ:2010-11

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಿತಿ

9.

ಕಸನಿ:8:ವಿಕಸ:2010-11

ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿ

10.

ಕಸನಿ:8:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ

11.

PÀ¸À¤:9:«PÀ¸À:2010-11

ವಿದೇಶಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12.

ಕಸನಿ:9:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

13.

ಕಸನಿ:10:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

14.

ಕಸನಿ:11:ವಿಕಸ:2010-11

ಹೊರನಾಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

15.

ಕಸನಿ:12:ವಿಕಸ:2010-11

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಮಿತಿ