ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ ಶಾಖೆ 2010-11

 

PÀæ.

¸ÀA.

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

21. 

PÀ¸À¤:22:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÉÆÃl ²æäªÁ¸À ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ

22. 

PÀ¸À¤:23:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ ZÀjvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä CzsÀåPÀëgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ »A¢ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÁ, UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃjgÀĪÀ §UÉÎ

23. 

PÀ¸À¤:24:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

qÁ. PÁ¼ÉÃUËqÀ £ÁUÀªÁgÀ EªÀgÀÄ Rjâ¹gÀĪÀ ¯ÉÆûAiÀiÁ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À Rjâ ªÉZÀÑ ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ

24. 

PÀ¸À¤:25:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

UÉÆÃR¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ «ZÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜ EªÀgÀ ªÀÄ£À« PÀÄjvÀÄ

25. 

PÀ¸À¤:26:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

eÉÆüÀzÀgÁ² zÉÆqÀØ£ÀUËqÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

26. 

PÀ¸À¤:27:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¥ÉÆæ. ¸À.¸À.ªÀiÁ¼ÀªÁqÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ

27. 

PÀ¸À¤:28:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

qÁ. gÁªÀĪÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¯ÉÆûAiÀiÁ, eÉÆüÀzÀ gÁ², PÉA¥ÉÃUËqÀ zÀ±Àð£À, ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå, ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgï ªÀÄÄzÀætPÉÌ mÉAqÀgï PÀgÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ

28. 

PÀ¸À¤:29:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

±ÁAvÀ PÀ«, £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ ²æÃPÀAoÀ±Á¹Ûç, ¨É¼ÁîªÉ £ÀgÀºÀj±Á¹Ûç EªÀgÀÄUÀ¼À £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

29. 

PÀ¸À¤:30:¥ÀæPÀluÉ:2010-11(¨sÁUÀ-2)

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt PÀÄjvÀÄ

30. 

PÀ¸À¤:31:¥ÀæPÀluÉ:2010-11(¨sÁUÀ-3)

C£ÀPÀÈ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀluÉ PÀÄjvÀÄ

31. 

PÀ¸À¤:33:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

aAvÀ£À ¸ÀàAzÀ£À PÀÈw Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ

32. 

PÀ¸À¤:34:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

ºÀqÉðÃPÀgï ªÀÄAd¥Àà PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

33. 

PÀ¸À¤:35:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀ °¦AiÀÄ GUÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «PÁ¸À PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ

34. 

PÀ¸À¤:36:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

²æà gÉêÀtÚ ¹zÀÞ¥Àà EªÀgÀÄ §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃjgÀĪÀ §UÉÎ

35. 

PÀ¸À¤:37:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

«±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CAUÀªÁV ªÀÄPÀ̼À ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ PÀÄjvÀÄ

36. 

PÀ¸À¤:38:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀtd, D£ï¯ÉÊ£ï eÁÕ£ÀPÉÆñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ

37. 

PÀ¸À¤:39:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

«±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CAUÀªÁV ¥Àæ¹zÀÞ ¸Á»wUÀ¼À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀÄ£Àgï ªÀÄÄzÀæt ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ

38. 

PÀ¸À¤:40:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀPÀ dAiÀÄAw CAUÀªÁV CªÀgÀ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ

39. 

PÀ¸À¤:41:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

«±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CAUÀªÁV ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ

40. 

PÀ¸À¤:42:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

qÁ. ¸ÀgÀdÆ PÁlÌgï EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ

41. 

PÀ¸À¤:43:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

qÁ. JZï.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¸Áé«ÄAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

42. 

PÀ¸À¤:44:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

§gÀºÀUÁgÀ §¼ÀUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ