ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಾಹನ 2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾಹನ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ಕಸನಿ/ಜೂನ್6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2.

ಕಸನಿ/ಜುಲೈ6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

3.

ಕಸನಿ/ಆಗಸ್ಟ್6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

4.

ಕಸನಿ/6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

5.

ಕಸನಿ/10/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

6.

ಕಸನಿ/6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ /2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

7.

ಕಸನಿ/ನವೆಂಬರ್6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

8.

ಕಸನಿ/ಡಿಸೆಂಬರ್6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ /2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

9.

ಕಸನಿ/ಜನವರಿ6/ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

10.

ಕಸನಿ/5/ವಾಹನ ದುರಸ್ತಿ/2010-11

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

11.

ಕಸನಿ/8/ದುರಸ್ತಿ/2010-11

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಎ.01ಜಿ 3213 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

12.

ಕಸನಿ/1/ವಾಹನ ವಿಮೆ/2010-11

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳ ವಿಮಾ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

13.

ಕಸನಿ/9/ಮು.ವೆ.ಪಾ/2010-11

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಗದು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

14.

ಕಸನಿ/10/ವಾಹನ/ನಿಯೋಜನೆ/2010-11

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

15.

ಕಸನಿ/11/ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಹನ ವೆಚ್ಚ/2010-11

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.