ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

16.

ಕಸನಿ:16:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಪೈ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಇವರಿಗೆ ಕೊಲಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಧನಸಹಾಯ

17.

ಕಸನಿ:17ಎ:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

18.

ಕಸನಿ:17:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

19.

ಕಸನಿ:18:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2009ನೇ ಸಾಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

20.

ಕಸನಿ:19:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

21.

ಕಸನಿ:20:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ಜನನ್ನಾಥ ಬೆಲ್ಲದ್ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

22.

ಕಸನಿ:21:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

23.

ಕಸನಿ:22:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ

24.

ಕಸನಿ:23:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಅನುದಾನ

25.

ಕಸನಿ:24:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ.

26.

ಕಸನಿ:25:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪುಣೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದನಸಹಾಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

27.

ಕಸನಿ:26:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

28.

ಕಸನಿ:27:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷಿನಲ್ &ಚಿmಠಿ; 14 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವ್ಯುಮನ್ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವಾಲ್ &ಚಿmಠಿ; ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ

29.

ಕಸನಿ:28:ಹೊಕಸಂ:2010-11*

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

30.

ಕಸನಿ:28ಎ:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಪುಣೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಯ