ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

PÀæ.

¸ÀA.

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

17. 

PÀ¸À¤:17:¹§âA¢:2010-11

²æà C±ÉÆÃPÀ.J£ï.ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd PÀ¯ÁåuÁ¢üPÁjAiÀiÁV ¥Àæw¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉëĸÀĪÀ §UÉÎ.

18. 

PÀ¸À¤:18:¹§âA¢:2010-11

²æà PÉ.¸ÀÄ¢üÃAzÀæ, ¸À.¤., PÀ¸ÀAE, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè EªÀgÀÄ PÁgÀÄ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

19. 

PÀ¸À¤:19:¹§âA¢:2010-11

²æà PÉ.ºÉZï.ZÉ£ÀÆßgï, ¸À.¤., PÀ¸ÀAE, ¨É¼ÀUÁ« EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ.

20. 

PÀ¸À¤:20:¹§âA¢:2010-11

ªÀiÁ»wºÀPÀÌgÀÄ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ C¢üPÁj / ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.

21. 

PÀ¸À¤:21:¹§âA¢:2010-11

dAn ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (D) ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

22. 

PÀ¸À¤:22:¹§âA¢:2010-11

²æà J¸ï.L.PÀj±ÀAPÀj, ¸À.¤. PÀ¸ÀAE, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ.

23. 

PÀ¸À¤:23:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw ªÉÊ.J¸ï.«dAiÀÄ®Qëöä, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C¢üPÁj, ¸ÀÄ.PÀ. EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

24. 

PÀ¸À¤:24:¹§âA¢:2010-11

C¢üPÁjUÀ¼À ºÀ§âzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÁw PÀÄjvÀÄ.

25. 

PÀ¸À¤:25:¹§âA¢:2010-11

¤zÉðñÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥Àæ¨sÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀÄ.

26. 

PÀ¸À¤:26:¹§âA¢:2010-11

²æà J¸ï.L.¨sÁ«PÀnÖ, UÉ.ªÉÄ., PÉÃAzÀæ PÀZÉÃj EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

27. 

PÀ¸À¤:27:¹§âA¢:2010-11

²æà PÁ.vÀ.aPÀÌtÚ, dAn ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (D) EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

28. 

PÀ¸À¤:29:¹§âA¢:2010-11

²æà d£À¼ÀV ªÀÄ®è¥Àà, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ, UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ ¸À.¤. ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÀ PÀÄjvÀÄ.

29. 

PÀ¸À¤:30:¹§âA¢:2010-11

²æà J.PÉ.§¸ÀªÀgÁd¥Àà, ¸À.¤., EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

30. 

PÀ¸À¤:31:¹§âA¢:2010-11

¹§âA¢ ±ÁSÉAiÀÄ EvÀgÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ.

31. 

PÀ¸À¤:32:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw gÉêÀw ±ÉnÖ.f. G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ¸À.¥À.¥ÀÆ.PÁ¯ÉÃdÄ, ºÀnÖ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.

32. 

PÀ¸À¤:33:¹§âA¢:2010-11

²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÁ°. ¸À.¤. EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

33. 

PÀ¸À¤:34:¹§âA¢:2010-11

PÀ£ÁðlPÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«ÄAiÀÄ jf¸ÁÖçgï ºÀÄzÉÝUÉ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.

34. 

PÀ¸À¤:35:¹§âA¢:2010-11

¦AZÀt PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¤ªÁgÀuÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.

35. 

PÀ¸À¤:36:¹§âA¢:2010-11

²æà ©.J¸ï.¥ÀgÉrØ, jf¸ÁÖçgï EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

36. 

PÀ¸À¤:37:¹§âA¢:2010-11

²æà J¸ï.¦.zsÁªÀ¸ÀÌgï, ¸À.¤. ¦AZÀtÂ, ¸ÀtÚ G½vÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û IÄt ¤ªÀðºÀuÉ E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè EªÀgÀ ¸À.¤. PÀ¸ÀAE ºÀÄzÉÝUÉ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.