ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

Articles

ದಾಸ್ತಾನು 2010-11

 

76

ಕಸನಿ/76/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ 2011 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ.

77

ಕಸನಿ/77/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾದಿಕಾರದ 117 ನೇ ಸಭೆ.

78

ಕಸನಿ/78/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ 2010 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

79

ಕಸನಿ/79/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

80

ಕಸನಿ/80/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

81

ಕಸನಿ/81/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

82

ಕಸನಿ/82/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸಂ.ಸಚಿವಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪು ಮಾಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

83

ಕಸನಿ/83/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.