ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

2010-2011£Éà ¸Á°£À C¢üPÁjUÀ¼À ¹§âA¢ ±ÁSÉAiÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ

PÀæ.

¸ÀA.

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

1.   

PÀ¸À¤:1:¹§âA¢:2010-11

²æà §®ªÀAvÀgÁªï ¥Ánïï, jf¸ÁÖçgï, PÀ¸ÀA£ÀÈ CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ jf¸ÁÖçgï ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è ºÉaÑ£À PÉ®¸À ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

2.   

PÀ¸À¤:2:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw ºÉZï.f.«dAiÀÄ®Qëöä, jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤®ðPÀëzÀ §UÉÎ.

3.   

PÀ¸À¤:3:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw ºÉZï.f.«dAiÀÄ®Qëöä, jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ ®°vÀPÀ¯Á CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

4.   

PÀ¸À¤:4:¹§âA¢:2010-11

UÀÆæ¥sï J C¢üPÁjUÀ¼À eÉõÀ×vÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹ dAn ¤zÉðñÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄÄA§rÛ ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃj ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ.

5.   

PÀ¸À¤:5:¹§âA¢:2010-11

²æà ºÉZï.±ÀAPÀgÀ¥Àà, dAn ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, ¸ÀÄ.PÀ. EªÀjUÉ gÀeÉ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

6.   

PÀ¸À¤:6:¹§âA¢:2010-11

2010-11£Éà ¸Á°UÉ ªÀUÁðªÀuÉUÀ¼À PÀÄjvÀÄ.

7.   

PÀ¸À¤:7:¹§âA¢:2010-11

DqÀ½vÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉ §UÉÎ £ÀqÉAiÀÄĪÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ.

8.   

PÀ¸À¤:8:¹§âA¢:2010-11

gÁdå ¸ÀPÁðj PÀZÉÃjUÀ¼À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼À «¼Á¸À ºÁUÀÆ zÀÆgÀªÁt «ªÀgÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

9.   

PÀ¸À¤:9:¹§âA¢:2010-11

²æà J¸À.L.PÀj±ÀAPÀj, ¸À.¤., PÀ¸ÀAE, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgï ªÁºÀ£À Rjâ¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

10. 

PÀ¸À¤:10:¹§âA¢:2010-11

²æà vÁåUÀgÁeï, ¸À.¤., PÀ¸ÀAE, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ.

11. 

PÀ¸À¤:11:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¼Á £ÁAiÀÄÌ, ¸À.¤., G.PÀ.f¯Éè EªÀgÀ ªÉÄð£À D¥ÁzÀ£É §UÉÎ.

12. 

PÀ¸À¤:12:¹§âA¢:2010-11

¨sÁgÀvÀzÀ ««zsÀ gÁdåUÀ¼À°è SÁ°¬ÄgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄA§ÄªÀ §UÉÎ.

13. 

PÀ¸À¤:13:¹§âA¢:2010-11

²æà Dgï.J¸ï.zÀ¼ÀªÁ¬Ä, ¸À.¤., GqÀĦ EªÀjUÉ ¥Àæ¨sÁgÀ ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

14. 

PÀ¸À¤:14:¹§âA¢:2010-11

UÀÆæ¥sï © ªÀÈAzÀzÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ PÁ®«Äw §rÛ ªÀÄAdÆgÁw PÀÄjvÀÄ.

15. 

PÀ¸À¤:15:¹§âA¢:2010-11

²æà n.ªÀÄÆvÀåð¥Àà, ¸À.¤., PÀ¸ÀAE, zÁªÀtUÉgÉ EªÀjUÉ PÀÄlÄA§ ±À¸ÀÛçaQvÉì §UÉÎ «±ÉõÀ ¨sÀvÉå zÀgÀ ¥ÀjµÀÌj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

16. 

PÀ¸À¤:16:¹§âA¢:2010-11

¨sÁgÀwÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ¸ÉÃªÉ (DAiÉÄÌ ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÁw) «¤AiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 1997 gÁdåzÀ EvÀgÀ ªÀÈAzÀUÀ½AzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ DqÀ½vÀ ¸ÉêÉUÉ DAiÉÄÌ ªÀÄÆ®PÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ