ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

121.

ಕಸನಿ:119:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

122.

ಕಸನಿ:120:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

123.

ಕಸನಿ:121:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಿನಾಂಕ 23 ರಿಂದ 26 ಜನವರಿ 2011ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ (ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

124.

ಕಸನಿ:122:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಿನಾಂಕ 24, 25 ಮತ್ತು 26ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪಂಚಾಂಗ ಗಣಿತದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಏಕಕಡತ)

125.

ಕಸನಿ:123:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದೆಹಲಿ 2011 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

126.

ಕಸನಿ:124:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

127.

ಕಸನಿ:125:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

128.

ಕಸನಿ:126:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.(ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ಕುಮಾರ)

129.

ಕಸನಿ:127:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಜಯಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.

130.

ಕಸನಿ:128:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸಂಘದ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

131.

ಕಸನಿ:129:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ನಾದಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರವರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ.

132.

ಕಸನಿ:130:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ.

133.

ಕಸನಿ:131:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

134.

ಕಸನಿ:132:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು.

135.

ಕಸನಿ:132ಎ:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ತಂಡಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ.