ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಮಶಾಸನ ಲಿಸ್ಟ್ 2010-11

46. 

PÀ¸À¤/25/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀÄä PÉÆÃA ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå ªÀÄzÀÆÝgÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè EªÀjUÉ «.ªÀiÁ ªÀÄAdÆgÀÄ §UÉÎ.

47. 

PÀ¸À¤/19/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw, aPÀÌvÁAiÀĪÀÄä PÉÆÃA ²ªÀAiÀÄå CUÀgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè EªÀjUÉ «.ªÀiÁ. ªÀÄAdÆgÀÄ §UÉÎ.

48. 

PÀ¸À¤/21/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä PÉÆÃA f. £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå PÉÆÃrAiÀiÁ® UÁæ|| ªÀÄAqÀå f¯Éè EªÀjUÉ «.ªÀiÁ ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

49. 

PÀ¸À¤/38/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ²ªÀ¨Á§Ä zÀÄAqÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¨ÁUÉêÁrüà «eÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè EªÀjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ./

50. 

PÀ¸À¤/39/ªÀiÁ.r.r./2010-11

¥É£ïµÀ£ïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ r.r. ªÉÆvÀÛ ¸ÀPÁðgÀPÉPÀ dªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

51.   

PÀ¸À¤/33/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw C®ªÉÄÃjªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄAqÀå EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

52. 

PÀ¸À¤/«.ªÀiÁ¸Á±À£À/31/2010-11

²æêÀÄw «ÄãÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ¹.J£ï. ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä PÉgɩâ ¦Ãtå £ÁUÀªÀÄAUÀ® vÁ®ÆèPÀÄ, EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

53. 

PÀ¸À¤/47/«.ªÀiÁ/2010-11

vÀªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄä¥Àà zÀÄAqÀ UÁæªÀÄ zÀAr£À ²ªÀgÀ ºÉÆç½ vÀÄgÀĪÉÃPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

54. 

PÀ¸À¤/50/«.ªÀiÁ/2010-11

®QëöäzÉë PÉÆÃA J£ï. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, §¼Áîj EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

55. 

PÀ¸À¤/46/«ªÀiÁ/2010-11

£ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚgÀAUÀAiÀÄå £É°èPÉgÉ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

56. 

PÀ¸À¤/43/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ªÀiÁ£ÀAzÁ PÀ®è¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ, PÉÆÃA PÀ®è¥Àà ZÀ£ÀߥÀà £ÁªÀ®V, dªÀÄRAr ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯É® EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

57. 

PÀ¸À¤/52/«.ªÀiÁ/2010-11

¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ªÀÄ®è¥Àà PÁ¼À¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ¨É¼ÀUÁ« f¯Éè EªÀjUÉ «.ªÀiÁ. ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

58. 

PÀ¸À¤/49/«.ªÀiÁ/2010-11

PÉA¥À£ÀAdªÀÄä PÉÆÃA ¦.JA. ²ªÀtÚ ªÀÄAqÀå EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

59. 

PÀ¸À¤/44/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ¸ÀĪÀtðªÀÄä PÉÆÃA vÁvÀ¥Àà ¹gÁ vÁ®ÆèPÀÄ, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

60. 

PÀ¸À¤/48/«.ªÀiÁ/2010-11

PÁ¼ÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀĨÁâZÁgï ºÀĽUÉgÉ ªÀÄzÀ®ÆgÀÄ (C) PÀ¸À¨Á ºÉÆç½, ²gÁ (vÁ), vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.