ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಗಡಿನಾಡು ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಗಡಿನಾಡು ಮತ್ತು ಹೊರನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಹೊರನಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಹೊರನಾಡು ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೊತೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರರೂಪವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರನಾಡಿನ ಮತ್ತು ಹೊರದೇಶದ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.