ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರಗಳು

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಮಂದಿರಗಳು

ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನ / ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.