ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ 2010-11

16.

ಕಸನಿ:13:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿ.ಕ.ಸ - ಲಾಂಛನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

17.

ಕಸನಿ:14:ವಿಕಸ:2010-11

ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತು

18.

ಕಸನಿ:15:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿ.ಕ.ಸ - ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

19.

ಕಸನಿ:16:ವಿಕಸ:2010-11

ಸಾಹಿತಿ-ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

20.

ಕಸನಿ:17:ವಿಕಸ:2010-11

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾ ನಡವಳಿ

21.

ಕಸನಿ:18:ವಿಕಸ:2010-11

ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

22.

ಕಸನಿ:19:ವಿಕಸ:2010-11

ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮಿತಿ

23.

ಕಸನಿ:20:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು

24.

ಕಸನಿ:21:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿ.ಕಸ.- ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ

25.

ಕಸನಿ:22:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ- ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು

26.

ಕಸನಿ:23:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಕುರಿತು

27.

ಕಸನಿ:24:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಳಾಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

28.

ಕಸನಿ:25:ವಿಕಸ:2010-11

ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರ

29.

ಕಸನಿ:26:ವಿಕಸ:2010-11

ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಶಿಬಿರ

30.

PÀ¸À¤:27:«PÀ¸À:2010-11

ಕನ್ನಡ ತೇರು ಯಾನ