ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

RTI-4(1)(B)

2012-2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

(ದಿನಾಂಕ:01.04.2012 ರಿಂದ 31.03.2018ರವರೆಗೆ)

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತದ ವಿವರ

PDF Download

1.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖಾ ಕೈಪಿಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ೨೦೦೫ ಪ್ರಕರಣ ೪(೧)(ಬಿ) ಅನ್ವಯ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

2.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 2017-18

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 2018-19

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

4.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ 2019-20

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

5.

Demandwise-Schemewise Expenditure for and upto the end of the month DEC 2017 Plan & Non-Plan wise

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 26(3)(B)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ