ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

2012-2018 RTI-4(1)(A)

2012-2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

(ದಿನಾಂಕ: 01.04.2012 ರಿಂದ 31.03.2018ರವರೆಗೆ)

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತದ ವಿವರ

PDF Download

1.

ಧನಸಹಾಯ (2012-17)

2.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಾಖೆ (2012-17)

3.

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ (2012-17)

4.

ಉತ್ಸವ ಶಾಖೆ (2012-17)

5.

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ (2012-17)

6.

ಪ್ರಕಟಣ ಶಾಖೆ (2012-17)

7.

ವಲಯ ಶಾಖೆ (2012-17)

8.

ಸಹಯೋಗ ಶಾಖೆ (2012-17)

9.

ಅಕೌಂಟ್ (2012-17)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10.

ಕಲಾಗ್ರಾಮ (2012-17)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

11.

ಜಯಂತಿ ಶಾಖೆ (2012-17)

12.

ನಯನ (2012-17)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

13.

ಪ್ರಾಯೋಜನೆ (2012-17)

14.

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ (2012-17)

15.

ಮಾಸಾಶನ (2012-17)

16.

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ (2012-17)

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

17.

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (2012-17)

18.

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ (2012-17)

19.

ಕಣಜ ಇ-ಕನ್ನಡ ಶಾಖೆ

20.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ (2012-17)

21.

ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

22.

ಖಾತೆಗಳು

23.

ನಗದು ಶಾಖೆ

24.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

25.

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್

26.

ದಾಸ್ತಾನು ಶಾಖೆ

27.

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಶಾಖೆ

28.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ

29.

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ

30.

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳ ವಿವರ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ