ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ 2010-11

46.

ಕಸನಿ:43:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

47.

ಕಸನಿ:44:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ

48.

ಕಸನಿ:45:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಕಾವ್ಯ ನೃತ್ಯಾಂಜಲಿ

49.

PÀ¸À¤:46:«PÀ¸À:2010-11

ವಿಕಸ - ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ &ಚಿmಠಿ; ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

50.

ಕಸನಿ:47:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

51.

ಕಸನಿ:47(ಎ):ವಿಕಸ:2010-11

ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ - ಆನೆ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ

52.

ಕಸನಿ:48:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಭದ್ರತೆ / ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ

53.

ಕಸನಿ:49:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ನಿರೂಪಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು

54.

ಕಸನಿ:50:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

55.

ಕಸನಿ:51:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

56.

ಕಸನಿ:52:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

57.

ಕಸನಿ:53:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ ಕುರಿತು

58.

ಕಸನಿ:54:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಡಗೀತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

59.

ಕಸನಿ:55:ವಿಕಸ:2010-11

ಮಹಿಳಾ ಗೋಷ್ಠಿ

60.

ಕಸನಿ:56:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು