ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

Articles

ದಾಸ್ತಾನು 2010-11

 

61

ಕಸನಿ/61/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

62

ಕಸನಿ/62/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕಸಂ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ

§UÉÎ.

63

ಕಸನಿ/63/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಅದೀಕ್ಷಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

64

ಕಸನಿ/64/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

65

ಕಸನಿ/65/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಯ,ನಾ,ಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು

ದೇಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

66

ಕಸನಿ/66/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಇವರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

67

ಕಸನಿ/67/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಧಾರವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಎಸ್ ಕರ್ಕಿ ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

68

ಕಸನಿ/68/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕ.ಸಂ. ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ 2 ಇಂಕ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

69

ಕಸನಿ/69/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

70

ಕಸನಿ/70/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

30 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

71

ಕಸನಿ/71/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಮಾನ್ಯ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ

ಬಗ್ಗೆ.

72

ಕಸನಿ/72/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ನಗದು ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

73

ಕಸನಿ/73/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಗೆ ಪೂರಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

74

ಕಸನಿ/74/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕ.ಕ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಕಛೇರಿ ಕೈಪಿಡಿ

ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

75

ಕಸನಿ/75/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಶ್ರೀ ಐ.ಆರ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಐ,ಎ,ಎಸ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು

ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.