ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ರೈಲ್ವೆ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತಿ / ಕಲಾವಿದರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ/ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ/ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಹಿತಿ / ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ.