ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ & ಲೈಬ್ರರೀ 2010-11

UÀæAxÁ®AiÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼À ¥ÀnÖ (2010-11)

¨sÁUÀ-2

 

PÀæ.¸ÀA.

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

1.   

PÀ¸À¤/1/¹.r.§/2010-11

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀl¥Àà avÀæ±Á¯É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EvÀjUÉ ¹.r.¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

2.   

PÀ¸À¤/2/¸ÀEªÀiÁ/2010-11

¸ÀªÀÄUÀæ E¯ÁSÁ ªÀiÁ»w PÉÆæÃrPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ PÉÆñÀ ¤ªÀðºÀuÉ

3.   

PÀ¸À¤/3/¥ÀÄR§/2010-11

§zÀÄPÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ ZÀÄlÄPÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ.

4.   

PÀ¸À¤/4/UÀæ¥ÀĤ/2010-11

UÀæAxÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ£À¥ÀzÀ CPÁqÉ«ÄUÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

5.   

PÀ¸À¤/5/UÀæ¨sÀgÀ/2010-11

gÀ£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÁ®AiÀÄ JA§ UÀæAxÀ ¨sÀAqÁgÀ gÀa¸ÀĪÀ §UÉÎ.

6.   

PÀ¸À¤/6/ªÀĨsÁ¤/2010-11

ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ¢AzÀ PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.