ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

16.   

PÀ¸À¤:16:¹§âA¢-1:2010-11

¸ÁªÀðd¤PÀ DqÀ½vÀzÀ°è G£Àßw ¸Á¢ü¹zÀªÀjUÉ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæUÀ¼À ¥Àæ±À¹ÛUÉ £ÁªÀÄ ¤zÉÃð±À£À PÀÄjvÀÄ

17.   

PÀ¸À¤:17:¹§âA¢-1:2010-11

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ E°è ¹§âA¢UÀ¼À £ÉêÀÄPÀ PÀÄjvÀÄ

18.   

PÀ¸À¤:18:¹§âA¢-1:2010-11

E¯ÁSÁ r zÀeÉð £ËPÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀjUÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ¨sÀvÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

19.   

PÀ¸À¤:19:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw ºÉZï.«.EAzÀæªÀÄä, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

20. 

PÀ¸À¤:20:¹§âA¢-1:2010-11

E¯ÁSÉAiÀÄ ¯ÉPÀÌ C¢üÃPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤AiÉÆÃd£É §UÉÎ

21.   

PÀ¸À¤:21:¹§âA¢-1:2010-11

²æà µÀtÄäR, zÀ¯Á¬ÄvÀ EªÀgÀ gÀeÁ ªÀÄAdÆgÁw PÀqÀvÀ

22. 

PÀ¸À¤:22:¹§âA¢-1:2010-11

E-mÉAqÀgï ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ £ËPÀgÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ

23. 

PÀ¸À¤:23:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ dAVãï, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

24. 

PÀ¸À¤:24:¹§âA¢-1:2010-11

PÀÄ|| ²Ã¯Á JA.£ÁAiÀiïÌ CªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄ̼À DAiÉÆÃUÀPÉÌ Cfð ¸À°è¹gÀĪÀ §UÉÎ (ºÉZï.Dgï.¹.£ÀA:4316/10)

25. 

PÀ¸À¤:25:¹§âA¢-1:2010-11

E¯ÁSÉAiÀÄ°è £ÉêÀÄPÁw/§rÛAiÀÄ°è ¥À.eÁw/ ¥À.ªÀUÀðzÀ £ËPÀgÀjUÉ «ÄøÀ¯Áw ¥Áæw¤zsÀå PÀ°à¸ÀĪÀ §UÉÎ

26. 

PÀ¸À¤:26:¹§âA¢-1:2010-11

gÀAUÁAiÀÄtzÀ ²æà JA.¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ¥Àæ.zÀ.¸À. EªÀgÀ ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀtzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ wæð£À §UÉÎ

27. 

PÀ¸À¤:27:¹§âA¢-1:2010-11

E¯ÁSÉ ²ÃWÀæ°¦UÁgÀgÀ£ÀÄß ¥Àæ.zÀ.¸À. ºÀÄzÉÝAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwUÉ ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

28. 

PÀ¸À¤:28:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ºÉZï.«.ZÀAzÉæÃUËqÀ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ gÀAUÁAiÀÄt, ªÉÄʸÀÆgÀÄ EªÀjUÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ PÁ®«Äw §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ

29. 

PÀ¸À¤:29:¹§âA¢-1:2010-11

²æà E¸Áä¬Ä¯ï, »jAiÀÄ ¸ËAqï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉʸÀgï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ PÁ®«Äw §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ

30. 

PÀ¸À¤:30:¹§âA¢-1:2010-11

C¢üÃPÀëPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ªÀÄÄA§rÛ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ