ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ 2010-11

31.

ಕಸನಿ:28:ವಿಕಸ:2010-11

«PÀ¸À ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು

32.

ಕಸನಿ:29:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಇ-ಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

33.

ಕಸನಿ:30:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯ

34.

ಕಸನಿ:31:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಕಾಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

35.

ಕಸನಿ:32:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ನಾಮಫಲಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

36.

ಕಸನಿ:33:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

37.

ಕಸನಿ:34:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ

38.

ಕಸನಿ:35:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

39.

ಕಸನಿ:36:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಭೆ

40.

ಕಸನಿ:37:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕುರಿತು

41.

ಕಸನಿ:38:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ 8 ವೇದಿಕೆಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞರು-ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

42.

ಕಸನಿ:39:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರ ಸಭೆ

43.

ಕಸನಿ:40:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳ ಡಿವಿಡಿ ತಯಾರಿಕೆ

44.

ಕಸನಿ:41:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

45.

ಕಸನಿ:42:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ/ಕಾರು ಪಾಸು ಮುದ್ರಿಸುವ ಕುರಿತು