ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಮಶಾಸನ ಲಿಸ್ಟ್ 2010-11

61.   

PÀ¸À¤/51/«.ªÀiÁ/2010-11

°AUÀªÀÄä PÉÆÃA PÉ.J¯ï. ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

62. 

PÀ¸À¤/42/«.ªÀiÁ/2010-11

PÉ.¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA r.M. ªÉAPÀl¸ÁéªÀÄ¥Àà, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

63. 

PÀ¸À¤/45/«ªÀiÁ/2010-11

ªÀiÁ£ÀªÀ ¨sÀdAwæ PÉÆÃA ªÀiÁgÀÄvÀ¥Àà §®ªÀAvÀ¥Àà ¨sÀdAwæ UÀzÀUÀ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

64. 

PÀ¸À¤/41/«.ªÀiÁ/2010-11

¥ÁgÀªï ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÉÄnÖ PÉÆÃA ºÀÄZÀÑ¥Àà ²ªÀ¥Àà ºÀħâ¼À:½ zsÁgÀªÁqÀ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

65. 

PÀ¸À¤/53/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw £ÁgÁAiÀÄtªÀÄä PÉÆÃA PÉ.ºÉZï. ¸ÀħâgÁAiÀÄ¥Àà zÉêÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

66. 

PÀ¸À¤/40/«.ªÀiÁ/2010-11

¹zÁæªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ªÉÊ.J¸ï. aPÀÌtÚ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

67. 

PÀ¸À¤/«.ªÀiÁ/35/2010-11

²æêÀÄw «. gÀAUÀªÀÄt PÉÆÃA «. gÀAUÁZÁgï, ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, ªÀÄAqÀå f¯Éè EªÀjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

68. 

PÀ¸À¤/«,.ªÀiÁ¸Á±À£À/30/2010-11

²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ ªÉAPÀ¥Àà Q½î PÉÆÃA ªÉAPÀ¥Àà ºÀÄ£ÀĪÀÄ¥Àà Q½î vÀļÀ¹UÉÃj, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀjUÉ «.ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

69. 

PÀ¸À¤/23/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA ZÀ®ÄªÀgÁeï PÀgÀPÀıÀ®£ÀUÀgÀ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «.ªÀiÁ. ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

70. 

PÀ¸À¤/9/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ±ÁAvÀ¨Á¬Ä PÉÆÃA ªÀiÁgÀÄw ªÀÄÄ: OgÁzÀ (J¸ï) ©ÃzÀgï vÁ®ÆèPÀÄ, f¯Éè «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

71.   

PÀ¸À¤/10/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA G.PÉ. ²ªÀgÁªÀÄ ªÀ¼ÀUÉgɺÀ½î ªÀÄzÀÆÝgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

72. 

PÀ¸À¤/12/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw aPÀÌVjAiÀĪÀÄä PÉÆÃA £ÀAd¥Àà aPÀÌ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î, ªÀiÁlĪÉ, ªÀiÁ®ÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ PÉÆïÁgÀ f¯É® EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

73. 

PÀ¸À¤/1/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw zÉÆqÀتÀÄä PÉÆÃA ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀAqÀj ¸Á|| ¸ÀÄ£ÀUÀ, ©Ã¼ÀV vÁ®ÆèPÀÄ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

74. 

PÀ¸À¤/3/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ¹. ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©.«.ºÀ½î, ZÀ£ÀߥÀlÖt vÁ®ÆèPÀÄ, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw §UÉÎ.

75. 

PÀ¸À¤/18/ªÉÊ.ªÉ/2010-11

²æà ªÉAPÀlgÁd ¥ÀÄtÂAavÁÛAiÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÉZÀÑ ªÀÄgÀÄ¥Áw PÉÆÃj