ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

 

76. 

PÀ¸À¤:76:¹§âA¢-1:2010-11

gÁdå ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ E¯ÁSɬÄAzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw ²ªÀgÁA, ¥ÀæzÀ¸À EªÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸ÀĪÀ §UÉÎ

77. 

PÀ¸À¤:77:¹§âA¢-1:2010-11

²æà J£ï.ªÀÄj±ÁªÀiÁZÁgï, ¥ÀæzÀ±Àð£Á¢üPÁj EªÀgÀÄ ¢:31.5.2011gÀAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀAiÉÆäªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ §UÉÎ.

78. 

PÀ¸À¤:78:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ©.£ÁUÀgÁeï, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæ ¥Àæ¨sÁgÀzÀ°èj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

79. 

PÀ¸À¤:79:¹§âA¢-1:2010-11

²æà L.J.PÀÄ®PÀtÂð, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj, ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ 20 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ ºÉZÀÄѪÀj ªÉÃvÀ£À §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

80. 

PÀ¸À¤:80:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw PÉ.J¸ï.¸Á«vÀæªÀÄä, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ EªÀgÀ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ.

81.   

PÀ¸À¤:81:¹§âA¢-1:2010-11

²æà PÉ.J£ï.£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð, ¢ézÀ¸À EªÀgÀÄ ¢:30.4.2011gÀAzÀÄ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀAiÉÆäªÀÈwÛ ºÉÆAzÀĪÀ §UÉÎ.

82. 

PÀ¸À¤:82:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ²æêÀÄAvÀ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj, UÀÄ®âUÁð EªÀjUÉ PÁ®«Äw §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

83. 

PÀ¸À¤:83:¹§âA¢-1:2010-11

¸ÀPÁðgÀzÀ E¯ÁSÉUÀ¼À°ègÀĪÀ ºÉZÀÄѪÀj ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ §UÉÎ.

84. 

PÀ¸À¤:84:¹§âA¢-1:2010-11

gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯ÁPÉëÃvÀæzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

85. 

PÀ¸À¤:85:¹§âA¢-1:2010-11

²æà JA.ªÀgÀzÀgÁdÄ, zÀ¯Á¬ÄvÀ EªÀjUÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉêÉUÉ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ

86. 

PÀ¸À¤:86:¹§âA¢-1:2010-11

PÀ£ÁðlPÀ GzÀÄð CPÁqÉ«ÄAiÀÄ£ÀÄß C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ ªÁå¦ÛUÉ ªÀUÁð¬Ä¸ÀĪÀ §UÉÎ (PÀ¸ÀAªÁ¥Àæ:119:PÀgÀC:2010 ¢:10.2.2011gÀ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ)

87. 

PÀ¸À¤:87:¹§âA¢-1:2010-11

C£ÀÄPÀA¥ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj, AiÀiÁzÀVj PÀZÉÃjAiÀÄ ¢é¢¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ²æêÀÄw ªÀAzÀ£Á CªÀgÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

88. 

PÀ¸À¤:88:¹§âA¢-1:2010-11

²æà PÉ.J¸ï.²ªÀgÁdÄ, QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄAqÀå f¯Áè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃjAiÀÄ°è QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¤AiÉÆÃd£É ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

89. 

PÀ¸À¤:89:¹§âA¢-1:2010-11

¥ÀAZÁ¬Äw C©üªÀÈ¢Þ C¢üPÁjAiÀÄ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ®Ä ¤gÁ¥ÉÃPÀëuÁ ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

90. 

PÀ¸À¤:90:¹§âA¢-1:2010-11

²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ, CmÉAqÀgï EªÀjUÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

91.   

PÀ¸À¤:91:¹§âA¢-1:2010-11

²æà n.¹.ªÀÄAdÄ£Áxï, ¢ézÀ¸À. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀZÉÃj ºÁ¸À£À EªÀjUÉ ¸Á.¨sÀ. ¤¢ü¬ÄAzÀ ªÀÄÄAUÀqÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.