ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

Cash Section 2010-11

16

ಕಸನಿ/16 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2010-11 ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕøತಿ ಕಾಂiÀರ್iಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 9,15,00,000/-

17

ಕಸನಿ/17 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಸಮತಾ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 30,00,000/-

18

ಕಸನಿ/18 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2,00,00,000/-

19

ಕಸನಿ/19 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ದಿನಾಂಕ 24.11.2010 ರಂದು ನಡೆಯುವ 2010ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15,00,000/-

20

ಕಸನಿ/20 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 15,00,000/-

21

ಕಸನಿ/21 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಹುತಾತ್ಮ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ಅವರÀ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 5,00,000/-

22

ಕಸನಿ/22 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು /ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠನಗೊಳಿಸಲುÀ ಪಡೆದ ಮುಂಗಡಗಳÀ ಬಗ್ಗೆ

23

ಕಸನಿ/23 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10,00,000/-

24

ಕಸನಿ/24 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 7,00,000/-

25

ಕಸನಿ/25 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ 2010ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 50,00,000/-

26

ಕಸನಿ/26 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕವೇರಿ ಖಾಯಂ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ತುಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27

ಕಸನಿ/27 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

SBM ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28

ಕಸನಿ/28 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 12,00,000/-

29

ಕಸನಿ/29 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕಛೇರಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

30

ಕಸನಿ/30 /ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲಾಪ್ರತಿಬೋತ್ಸವ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10,25,000/-