ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ ಶಾಖೆ 2010-11

 2010-2011£Éà ¸Á°£À ¥ÀæPÀluÁ ±ÁSÉAiÀÄ PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ

 

PÀæ.

¸ÀA.

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

1.   

PÀ¸À¤:1:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

£ÀªÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥À©èPÉõÀ£ïì ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ

2.   

PÀ¸À¤:2:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¥ÀArvï ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼À C£ÀĪÁzÀPÉÌ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ

3.   

PÀ¸À¤:3:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

2009£Éà ¸Á°£À ¥ÀæPÀnvÀ UÀæAxÀUÀ½UÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ

4.   

PÀ¸À¤:4:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

²æà ¹zÁÝAvÀ ²SÁªÀÄt UÀæAxÀ¥ÀæPÀluÉUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃjgÀĪÀ §UÉÎ

5.   

PÀ¸À¤:5:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄUÉ ªÀ»¹gÀĪÀ §UÉÎ

6.   

PÀ¸À¤:6:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

JA.¦ü¯ï.¥ËæqsÀ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÀÄÄzÀætPÉÌ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ

7.   

PÀ¸À¤:7:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

8.   

PÀ¸À¤:9:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ zÉÆqÁØlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

9.   

PÀ¸À¤:10:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

2009£Éà ¸Á°£À ¦JZï.r. ªÀĺÁ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÀÄÄzÀætPÉÌ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ

10. 

PÀ¸À¤:11:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

§¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀluÉUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ PÉÆÃjgÀĪÀ §UÉÎ

11. 

PÀ¸À¤:12:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¥ÉÆæ. PÉ.PÀıÁ®¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ

12. 

PÀ¸À¤:13:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¸ÀªÀÄUÀæ ªÀZÀ£À ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀĪÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ

13. 

PÀ¸À¤:14:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w PÉʦr ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è£À ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¸ÀĪÀ §UÉÎ

14. 

PÀ¸À¤:15:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÀ§â 2010gÀ CAUÀªÁV ¸ÁºÀ¹ PÉA¥ÉÃUËqÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

15. 

PÀ¸À¤:16:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

f.PÉ.UÉÆëAzÀgÁªï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÉÆÃjgÀĪÀ §UÉÎ

16. 

PÀ¸À¤:17:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ qÁ. zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀ CªÀgÀ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸ÀĪÀ §UÉÎ

17. 

PÀ¸À¤:18:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀĪÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ

18. 

PÀ¸À¤:19:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

ªÀÄĪÀÄär PÀȵÀÚgÁd MqÉAiÀÄgÀªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀĪÀÄÄ¢æ¸ÀĪÀ §UÉÎ

19. 

PÀ¸À¤:20:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå UÁå¸ÉnAiÀÄgï ¥ÀæPÀluÉUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ

20. 

PÀ¸À¤:21:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀqÀZÀÄÑ wzÀÄݪÀ PÀÄjvÀÄ