ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ ಶಾಖೆ 2010-11

 

PÀæ.

¸ÀA.

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

43. 

PÀ¸À¤:45:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¸ÀÄ«ÄvÁæ ªÉÆÃw¯Á¯ï ºÀ®ªÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ

44. 

PÀ¸À¤:46:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ PÀÄjvÀÄ £ÁlPÀ ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ §UÉÎ

45. 

PÀ¸À¤:47:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀqÀ¯ÁZÉ PÀ£ÀßqÀzÀ vÉÃgÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ½UÉ Rjâ¸ÀĪÀ §UÉÎ

46. 

PÀ¸À¤:48:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¥ÀÄl ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½ ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À §UÉÎ

47. 

PÀ¸À¤:49:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

qÁ. eÉ.¸ÉÆêÀÄtÚ CªÀgÀ zÀ°vÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ £À°ªÀÅ PÀÈw ¥ÀæPÀluÉUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ

48. 

PÀ¸À¤:50:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀj¨sÀQÛ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß C£ÀĪÁ¢¹ ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÀĪÉA¥ÀÄ ¨sÁµÁ¨sÁgÀw ¥Áæ¢üPÁgÀ EªÀjUÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

49. 

PÀ¸À¤:51:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÁæAw«ÃgÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ£À fêÀ£ÀZÀjvÉæAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀªÀ£ÀÄß ±Á¯ÁPÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ «vÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

50. 

PÀ¸À¤:52:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À ªÀÄgÀĪÀÄÄzÀætPÉÌ ºÀt qÁæ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

51. 

PÀ¸À¤:53:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À ªÀÄÄzÀæt PÀÄjvÀÄ.

52. 

PÀ¸À¤:54:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

«±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CAUÀªÁV ¨É¼ÀUÁ« PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÀßrUÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀæPÀluÉ §UÉÎ.

53. 

PÀ¸À¤:55:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ½UÉ «±ÉõÁ¢üPÁjUÀ¼À ºÉÆ£ÀÄßr ¸ÉÃj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

54. 

PÀ¸À¤:56:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

E¯ÁSÁ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß «±ÀéPÀ£ÀßqÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.

55. 

PÀ¸À¤:57:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À ªÀÄÄzÀætzÀ ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ

56. 

PÀ¸À¤:58:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

²æà L.Dgï.¥ÉgÀĪÀiÁ¼ï EªÀgÀ ªÀÄ£À« §UÉÎ.

57. 

PÀ¸À¤:59:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

ªÀiÁ»wºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄ PÀÄjvÀÄ

58. 

PÀ¸À¤:60:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÄÃgÀÄPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ PÀZÉÃjUÀ½UÉ «vÀj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

59. 

PÀ¸À¤:61:¥ÀæPÀluÉ:2010-11

E¯ÁSÁ ¥ÀæPÀluÉUÀ¼À£ÀÄß GzÀÄð CPÁqÉ«ÄAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è Ej¸ÀĪÀ §UÉÎ.