ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

 

 

 

 

(UÉÆëAzÀ C. PÀzÀªÀÄ)

¥Àæ.zÀ.¸À., C¢üPÁjUÀ¼À ¹§âA¢ ±ÁSÉ

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

 

 ¹§âA¢ ±ÁSÉ-1

2010-11£Éà ¸Á°£À PÀqÀvÀUÀ¼À «ªÀgÀ

(¢£ÁAPÀ:1.4.2010 jAzÀ 31.3.2011gÀªÀgÉUÉ)

 

PÀæ.¸ÀA.

PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

1.     

PÀ¸À¤:1:¹§âA¢-1:2010-11

²æà J¸ï.«.gÁeÁgÁªï, ¢é.zÀ.¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

2.    

PÀ¸À¤:2:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw PÉ.«.¸ÀÆAiÀÄðPÀ¯Á, zÀ¯Á¬ÄvÀ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

3.    

PÀ¸À¤:3:¹§âA¢-1:2010-11

²æà JA.Dgï.gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ, zÀ¯Á¬ÄvÀ, ¸ÀºÁvÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀ PÀZÉÃj, UÀzÀUÀ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

4.    

PÀ¸À¤:4:¹§âA¢-1:2010-11

²æà JA.gÁdÄ, zÀ¯Á¬ÄvÀ, PÀ£ÁðlPÀ ²®àPÀ¯Á CPÁqÉ«Ä EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

5.    

PÀ¸À¤:5:¹§âA¢-1:2010-11

PÀÄ|| dUÀ¢Ã±Àéj, C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

6.    

PÀ¸À¤:6:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ²ªÀªÀiÁzÀAiÀÄå, ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ

7.    

PÀ¸À¤:7:¹§âA¢-1:2010-11

«±ÉõÀ WÀlPÀ ±ÁSÉAiÀÄ PÁAiÀÄð¨sÁgÀ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

8.    

PÀ¸À¤:8:¹§âA¢-1:2010-11

UÀÆæ¥ï ¹ ªÀÄvÀÄÛ r ªÀÈAzÀzÀ £ËPÀgÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉ PÀÄjvÀÄ

9.    

PÀ¸À¤:9:¹§âA¢-1:2010-11

²æà PÉ.gÁdÄ, zÀ¯Á¬ÄvÀ, PÉÃAzÀæ PÀZÉÃj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

10.   

PÀ¸À¤:10:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ºÉZï.gÀAUÀ¥Àà, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÄð£À zÀÆj£À PÀÄjvÀÄ

11.   

PÀ¸À¤:11:¹§âA¢-1:2010-11

PÀ£ÁðlPÀ ZÀ®£ÀavÀæ CPÁqÉ«ÄUÉ ¹§âA¢UÀ¼À ¥Àæw¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ

12.   

PÀ¸À¤:12:¹§âA¢-1:2010-11

«zsÁ£À ªÀÄAqÀ®zÀ C¢üªÉñÀ£ÀPÉÌ ¹§âA¢ ±ÁSÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

13.   

PÀ¸À¤:13:¹§âA¢-1:2010-11

²æà ªÀÄÄjUÉ¥Àà, zÀ¯Á¬ÄvÀ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, zÁªÀtUÉgÉ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

14.   

PÀ¸À¤:14:¹§âA¢-1:2010-11

²æêÀÄw PÉ.ªÁtÂ, ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑUÁgÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¸ÉêÁ «ªÀgÀzÀ PÀqÀvÀ

15.   

PÀ¸À¤:15:¹§âA¢-1:2010-11

d£À¥ÀzÀ eÁvÉæAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀA¨sÁªÀ£É ¥ÁªÀw PÀÄjvÀÄ