ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಹೊರನಾಡು 2010-11

61.

ಕಸನಿ:59:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿ:23.10.2010 ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

62.

ಕಸನಿ:60:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ದಸರಾ ನಾಡಹಬ್ಬ 2010 ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ

63.

ಕಸನಿ:61:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೊರರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ (ಕೇರಳ) ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ

64.

ಕಸನಿ:62:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಬರೋಡ ಇವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ರೂ.36,050/-

65.

PÀ¸À¤:63:ºÉÆPÀ¸ÀA:2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ರೂ.35,606/-

66.

ಕಸನಿ:64:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಹೊರನಾಡಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

67.

ಕಸನಿ:65:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಸ್ನೇಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಧನಸಹಾಯ

68.

ಕಸನಿ:66:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಇವರಿಗೆ 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಧನಸಹಾಯ

69.

ಕಸನಿ:67:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ತಂಜಾವೂರಿನ ಮಾಮಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

70.

ಕಸನಿ:68:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಲು ವಡವಾಟಿ ಇವರನ್ನು ಸ್ಲಾವೇನಿಯ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ

71.

ಕಸನಿ:69:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನಕದಾಸರ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಲಾತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

72.

ಕಸನಿ:70:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ನವದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 14ರಿಂದ 27 ನವೆಂಬರ್ 2010ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಭಾರತ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳ 2010ರ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

73.

ಕಸನಿ:71:ಹೊಕಸಂ:2010-11

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ನೈವೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

74.

ಕಸನಿ:72:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010-1ನೇ ಸಾಲಿನ ಧನಸಹಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ

75.

ಕಸನಿ:73:ಹೊಕಸಂ:2010-11

2010-11ರಲ್ಲಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ