ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ 2010-11

PÀæ.

¸ÀA.

PÀqÀvÀzÀ ¸ÀASÉå

«µÀAiÀÄ

37. 

PÀ¸À¤:38:¹§âA¢:2010-11

²æà «.J£ï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä, jf¸ÁÖçgï, PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

38. 

PÀ¸À¤:39:¹§âA¢:2010-11

²æà n.ªÀÄÆvÀåð¥Àà, ¸À.¤. PÀ¸ÀAE EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

39. 

PÀ¸À¤:40:¹§âA¢:2010-11

²æà ªÀĺÀzÉêÀAiÀÄå, ¸À.¤., EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

40. 

PÀ¸À¤:41:¹§âA¢:2010-11

DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ DAiÉÆÃUÀzÀ 4£Éà ªÀgÀ¢AiÀÄ°è£À ²¥sÁgÀ¸ÀÄì «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.

41. 

PÀ¸À¤:42:¹§âA¢:2010-11

qÁ.gÁeÉÃAzÀæ AiÀÄgÀ£Á¼À, ¸À.¤. PÀ¸ÀAE, UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

42. 

PÀ¸À¤:43:¹§âA¢:2010-11

¥Àj²µÀÖ eÁw ºÁUÀÆ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À ¥Áæw¤zsÀåPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÀA¥ÀPÁð¢üPÁj £ÉëĸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ.

43. 

PÀ¸À¤:44:¹§âA¢:2010-11

¸À.¤., PÀ¸ÀAE, G.PÀ.f¯Éè ºÀÄzÉÝUÉ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.

44. 

PÀ¸À¤:45:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw ªÉÊ.J¸ï.«dAiÀÄ®Qëöä, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C¢üPÁj, ¸ÀÄ.PÀ. EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

45. 

PÀ¸À¤:46:¹§âA¢:2010-11

²æà J¸ï.ªÀÄAd¥Àà, ¸À.¤. PÀ¸ÀAE EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

46. 

PÀ¸À¤:48:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw zÀÄUÁð ¹.DªÀwð, dAn ¤zÉðñÀPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

47. 

PÀ¸À¤:49:¹§âA¢:2010-11

²æà ©.n.ªÀÄĤgÁdAiÀÄå, dAn ¤zÉðñÀPÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

48. 

PÀ¸À¤:50:¹§âA¢:2010-11

²æà ©.J£ï.¥ÀgÉrØ, jf¸ÁÖçgï, PÀ¸ÀAE EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

49. 

PÀ¸À¤:51:¹§âA¢:2010-11

²æà vÁåUÀgÁeï, jf¸ÁÖçgï, PÀ¸ÀAE EªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀqÀvÀ.

50. 

PÀ¸À¤:52:¹§âA¢:2010-11

¸À.¤. PÀ¸ÀAE, aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ f¯Éè ºÀÄzÉÝUÉ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.

51. 

PÀ¸À¤:53:¹§âA¢:2010-11

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉAiÀÄ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÁæ¢üPÁjUÀ¼À 19.01.2011 ºÀÄzÉÝUÉ ¤AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀÄ.

52. 

PÀ¸À¤:54:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw zÀÄUÁð ¹.DªÀwð, dAn ¤zÉðñÀPÀgÀÄ (PÁ) ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨sÀ«µÀå ¤¢ü¬ÄAzÀ ¨sÁUÀ±ÀB »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

53. 

PÀ¸À¤:55:¹§âA¢:2010-11

²æà JA.ªÀiÁzÉÃUËqÀ, ¸À.¤. PÀ¸ÀAE, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

54. 

PÀ¸À¤:56:¹§âA¢:2010-11

²æêÀÄw ¥ÀzÀäeÁ PÀĪÀiÁj, jf¸ÁÖçgï, PÀAiÀħCPÁqÉ«Ä EªÀgÀ PÀqÀvÀ

55. 

PÀ¸À¤:57:¹§âA¢:2010-11

²æà gÀªÉÄÃ±ï «ÃgÀ¥Àà, G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ©ÃzÀgï, ¸À.¤., PÀ¸ÀAE ºÀÄzÉÝ ªÀ»¸ÀĪÀ §UÉÎ.

56. 

PÀ¸À¤:58:¹§âA¢:2010-11

²æà SÁf CgÀ±ÀzïC°, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ CªÀgÀ ZÀÄPÉÌ UÀÄgÀÄw£À ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉå 578PÉÌ GvÀÛgÀ

57. 

PÀ¸À¤:59:¹§âA¢:2010-11

²æà vÉÆÃAlzÁAiÀÄð, «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, CªÀgÀ ZÀÄPÉÌ gÀ»vÀ ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉå:207 (294) ¹¸ÀÖA C£À°¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ ¹¸ÀÖA ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÀÄzÉÝ §UÉÎ GvÀÛgÀ