ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

Cash Section 2010-11

46

ಕಸನಿ/46/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣೀಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 5,00,000/-

47

ಕಸನಿ/47/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಗಲ ಕೋಟೆ (15,00,000)

48

ಕಸನಿ/48/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ) 2009,2010 81,00,000

49

ಕಸನಿ/49/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ರನ್ನ ವೈಭವ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಉತ್ಸವದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 10,00,000/-

50

ಕಸನಿ/50/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಬಸವ ಉತ್ಸವದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ) (25,00,000)

51

ಕಸನಿ/51/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 16.01.2011 &ಚಿmಠಿ; 24.2.2011ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 1,00,000/-

52

ಕಸನಿ/52/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 30,00,000/-

53

ಕಸನಿ/53/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಬಸವ ಪುರಸ್ಕರ 2009ನ್ನು 2010ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ವೆಚ್ಚಗಳು 24,45,000

54

ಕಸನಿ/54/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಮಹರ್ಷಿ ಅರಬಿಂದೋ ಅವರ ಉತ್ತರ ಪರಭಾಷಾಣದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು 2,00,000

55

ಕಸನಿ/55/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕನ್ನಡ ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ಮರುಮುದ್ರಾಣದ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 25,00,000

56

ಕಸನಿ/56/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಏಡಿಸನ್ (ನ್ಯೂಜರ್ಸಿ) ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 6ನೇ ಅಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ-2010ರ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ 1,19,379

57

ಕಸನಿ/57/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಡಾ|| ಜೋಳದರಾಗಿ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ನಾಟಕ ಸಂಪುಟಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಗ್ಗೆ (1,75,000)

58

ಕಸನಿ/58/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕನ್ನಡ ಮೇರುಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ 9,95,000/-

59

ಕಸನಿ/59/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ 18,33,700/-

60

ಕಸನಿ/60/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ವಿ.ಘ.ಯೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕು ಬರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 58,55,000/-