ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ 2010-11

61.

ಕಸನಿ:57:ವಿಕಸ:2010-11

ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಿತಿ

62.

ಕಸನಿ:58:ವಿಕಸ:2010-11

ಸಂವಾದ ಗೋಷ್ಠಿ

63.

ಕಸನಿ:59:ವಿಕಸ:2010-11

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳು

64.

ಕಸನಿ:60:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿತು

65.

ಕಸನಿ:61:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು

66.

ಕಸನಿ:62:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ (ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ)

67.

ಕಸನಿ:63:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

68.

ಕಸನಿ:64:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಫೋಟೋ / ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು

69.

ಕಸನಿ:65:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ನಿರೂಪಕರು / ವೇದಿಕೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಿಸುವ ಕುರಿತು

70.

ಕಸನಿ:66:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

71.

ಕಸನಿ:67:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು

72.

ಕಸನಿ:68:ವಿಕಸ:2010-11

«PÀ¸Àವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು

73.

ಕಸನಿ:69:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ - ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

74.

ಕಸನಿ:70:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕುರಿತು

75.

ಕಸನಿ:71:ವಿಕಸ:2010-11

ವಿಕಸ ವಿಶೇಷ ರಜೆ ಕೋರಿ