ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

   

 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿ
ದೂರವಾಣಿ:


22092723, 23343502

 

 

 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು:
22255482, 26766691
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22253732, 26642450,
22092723

 

 

 

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು:
22200124, 25264860
22092506

 

 

 

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: 22092499
(ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ)

 

 

 

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: 22092339
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ)

 

 

 

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ:
ಕನ್ನಡ ಭವನ (ಸಾಮಾನ್ಯ): 22213530, 22221271
ನಿರ್ದೇಶಕರು: 22275540
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22214379

 

 

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು: 22212582, 25295835
(ಆಡಳಿತ)

 

 

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು: 22212582, 25262665
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 25294740

 

 

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು: 22212582
(ಸಾಮಾನ್ಯ)

 

 

 

ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್: 22213530
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: 22213530
(ತರಬೇತಿ)
ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ: 22221271

 

 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು: 22212487, 23486462
(ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ)

 

 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು: (0821) 514088, 542331, 518790
(ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ)

 

 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು: (0831) 423653, 426919
(ಬೆಳಗಾಂ ವಿಭಾಗ)

 

 

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು: (08472) 21098
(ಗುಲ್ಷರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ)