ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

Articles

ದಾಸ್ತಾನು 2010-11

16

ಕಸನಿ/16/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

17

ಕಸನಿ/17ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಛೇರಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

18

ಕಸನಿ/18/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

19

ಕಸನಿ/19/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಛೇರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

20

ಕಸನಿ/20/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

''ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಯಾತ್ರೆ''ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವೆಚ್ಚ

ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ.ನಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

21

ಕಸನಿ/21/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕ.ಸ.ನಿ. ಆ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ

ಕೈಪಿಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

22

ಕಸನಿ/22/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸ.ನಿ. ಕ.ಸ.ಇ. ಮೈಸೂರು ಈ ಕಛೇರಿಯ 2008-09, 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ

ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ.

23

ಕಸನಿ/23/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ.

24

ಕಸನಿ/24/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

25

ಕಸನಿ/25/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

26

ಕಸನಿ/26/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಗೆ.ಮೇ. ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

27

ಕಸನಿ/27/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವ

§UÉÎ.

28

ಕಸನಿ/28/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

29

ಕಸನಿ/29/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಆರ್.ಎಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೆಂ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

30

ಕಸನಿ/30/ದಾಸ್ತಾನು/10-11

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.