ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ವಾಹನ 2010-11

16.

ಕಸನಿ/ವಾಹನ/ಚು.ಗು.ಪ್ರಶ್ನೆ/2010-11

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 485ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಾಹನಗ ಬಗ್ಗೆ.

17.

ಕಸನಿ/ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ವಾಹನ/2010-11

ದಿನಾಂಕ 24.02.2011ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧೀವೇಶನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

18.

ಕಸನಿ/ವಾಪಾ/112/2010-11

ಇಲಾಖಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸಸೌಧ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪಾಸು ನೀಡಿಕೆ ಕುರಿತು.

19.

ಕಸನಿ/ಹೊರ.ಜಿ.ಇಂಧನವೆಚ್ಚ/2010-11

ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನವೆಚ್ಚ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

20.

ಕಸನಿ/44/SCZCCN /ರಂಗ/2010-11

ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

21.

ಕಸನಿ/1/ಗು.ಶಿ.ಪ/ SCZCCN/2010-11

ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ SCZCCN ನಾಗಪುರ

22.

ಕಸನಿ/38/ಕನಾಅ/ದವಕೇತ/2010-11

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗಪುರ ಆರ್ಥಿಕ ನೇರವು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

23.

ಕಸನಿ/23/ಕಾ.ವೆ.ಗೇ/2010-11

ಕಾಮನ್ ವೇಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2010, ನವದೆಹಲಿ, ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

24.

ಕಸನಿ/24/ಎ.ಐ.ಎ.ಸಿ/2010-11

4ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ-2010 ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

25.

ಕಸನಿ/31/ದಮವಸಾಂಕೇನಾ/ಹೆಚ್ಆರ್ಡಿ/

2010-11

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿ(ಹೆಚ್.ಆರ್.ಡಿ.) ಕುರಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗಪುರ

26.

ಕಸನಿ/65/ಬರೂ/ನಾ.ತ/2010-11

ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

27.

ಕಸನಿ/50/ಆಜಾನ್ಮ/ SCZCCN/2010-11

ಆಕ್ಟೇವ್-2010 ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ಕುರಿತು.

28.

ಕಸನಿ/29/ದಮವಸಾಂಕೇನಾ/ನಾನಿ/2010-11

ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕೆಂದ್ರ, ನಾಗಪುರ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

29.

ಕಸನಿ/ SCZCCN/2010-11

ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗಪುರ.

30.

PÀ¸À¤/ SCZCCN /ತಂಜಾವೂರು/2010-11

ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ತಂಜಾವೂರು ಇವರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಿ.ಡಿ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದೆ.

 

(ರಾಜು.ಎಂ)

ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಯಕ

(ವಾಹನ ಶಾಖೆ)