ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

Cash Section 2010-11

61

ಕಸನಿ/61/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 10,05,000/-

62

ಕಸನಿ/62/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 3,80,000/-

63

ಕಸನಿ/63/ಲೆಕ್ಕ1/2010-11

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ 2,00,00,000/-