ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಲೆಕ್ಕ-4 2010-11


 

 

16

ಕಸನಿ/16/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

17

ಕಸನಿ/17/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

18

ಕಸನಿ/18/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ (ಈವರೆಗೆ)ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರ

19

ಕಸನಿ/19/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

Request to furnish details of guarantee given by Govt of Karnataka for the loans Raised by companies corporation boards other institution to the end of 31.3.2002 appended to finance department of Karnataka for the year of 2009-10

20

ಕಸನಿ/20/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದ ತಖ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾದ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

20A

ಕಸನಿ/20 ಂ /ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕøತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೇತರ ಎಂ.ಎಂ.ಆರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಅóಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

21

ಕಸನಿ/21/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಅಧೀನ ಕಛೇರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

22

ಕಸನಿ/22/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರದ್ದ್ಡಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಆದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ

23

ಕಸನಿ/23/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

24

PÀ¸À¤/24/¯ÉPÀÌ4/2010-11

ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು

25

ಕಸನಿ/25/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ಧನಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

26

ಕಸನಿ/26/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಶಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

27

ಕಸನಿ/27/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2004-05ರಿಂದ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

28

ಕಸನಿ/28/ಲೆಕ್ಕÀ4/2010-11

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

29

ಕಸನಿ/29/ಲೆಕ್ಕ4/2010-11

2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳು