ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಮಶಾಸನ ಲಿಸ್ಟ್ 2010-11

16.   

PÀ¸À¤/57/ªÀiÁ¸Á±À£À/10-11

PÀµÀÖ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸Á»w/PÀ¯Á«zÀjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ. (zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ J.f.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ)

17.   

PÀ¸À¤/54/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA JA.ºÉZï. gÁªÉÄÃUËqÀ, ºÀ£ÀPÉgÉ vÁ®ÆèPÀÄ, ªÀÄAqÀå f¯Éè. EªÀjUÉ «,.ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

18.   

PÀ¸À¤/38/ªÀiÁ¸Á±À£À/2010-11

ªÀiÁ£Àå E¯ÁSÁ ¸ÀaªÀjAzÀ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁw PÀÄjvÀÄ §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀ §UÉÎ.

19.   

PÀ¸À¤/29/ªÀiÁ¸Á±À§£À/10-11

ªÀiÁ¸Á±À£À PÉÆÃj §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ½UÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

20. 

PÀ¸À¤/13/¯ÉPÀÌ-4/2010-11

AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉÃvÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀévÀAvÀæöå ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¸À°è¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

21.   

PÀ¸À¤/13/ªÀiÁ¸Á±À£À/2010-11

¸Á»w/PÀ¯Á«zÀgÀ ªÀiÁ¸Á±À£À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀAvÀæöå ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

22. 

PÀ¸À¤/17/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ¨sËgÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà ¨ÁåPÉÆÃqÀ ¸ÀD¯ÉÆÃlV vÁ®ÆèPÀÄ «eÁ¥ÀÄgÀ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

23. 

PÀ¸À¤/26/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë PÉÆÃA AiÀıÀªÀAvÀ §rUÉÃgÀ ¨É¼ÀUÁ« EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

24. 

PÀ¸À¤/27/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀAfêÀ¥Àà AiÀÄqÀªÀiÁgÀ£ÀºÀ½î, PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

25. 

PÀ¸À¤/18/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw §¸ÀªÀé PÉÆÃA ªÀiÁºÁ®tÚªÀgÀ PÀgÀlUÉÃj UÁæ||, UÀzÀUÀ f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

26. 

PÀ¸À¤/20/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ¸Ë¨sÁUÀå §£À±ÀAPÀj, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «.ªÀiÁ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

27. 

PÀ¸À¤/10/«ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw ªÀKzÀªÀ°è J¸ï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï UÁAiÀÄwæ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

28. 

PÀ¸À¤/22/«.ªÀiÁ/2010-11

²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä PÉÆêÀÄ UÀAUÀAiÀÄå, H¦ðUÉ vÁ||, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄf¯Éè EªÀjUÉ «.ªÀiÁ. ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.

29. 

PÀ¸À¤/29/ªÀiÁ¸Á±À£À/2010-11

²æà gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖgÀAUÀ±ÉnÖ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè EªÀjUÉ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÁzÀ zÁR¯É ¤ÃqÀĪÀ §UÉÎ.

30. 

PÀ¸À¤/«ªÀiÁ/37/2010-11

²æêÀÄw ºÉêÀiÁªÀw PÉÆÃA FgÀtÚ ªÀoÁgÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ, UÀÄ®âUÁð f¯Éè EªÀjUÉ «zsÀªÁ ªÀiÁ¸Á±À£À ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ.